คณะผู้บริหาร

นายสุพรรณ ทองภู
ผู้อำนวยการสถานศึกษา