กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2562 กิจกรรม สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา (อ่าน 98) 17 มี.ค. 62