ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
คำสั่งเปลี่ยนตำแหน่ง(ผอ.รร.)STK Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 378.02 KB 48359
แนวปฏิบัติการเบิเกเบี้ยประชุมกกรมการสถานศึกษา STK Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.18 MB 48404
หลักสูตรหรือชุดการเรียนรู้และสื่อประกอบการเรียนรู้ ด้านการป้องกันการทุจริต 48356
คำสั่ง มอบหมายรองผอ.เขต ประจำศูนย์ สพป.นม๕ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.21 MB 48356
ขอเชิญประชุมชี้แจงบทบาทหน้าที่คณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยงคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการนิเทศ ติดตาม และประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผอ. Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 244.83 KB 48378
รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2561 48368
รายงานผลการประเมินความสามารถด้านการอ่าน ของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (Reading Test : RT) ปีการศึกษา 2561 48371
การประมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 271.31 KB 48403