ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน ภาคเรียนที่1/2561
ระดับชั้น ชาย หญิง รวม
อนุบาล1 6 4 10
อนุบาล2 2 3 5
รวม 8 7 15
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 5 7 12
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 9 6 15
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 8 5 13
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 5 6 11
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 1 3 4
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 5 6 11
รวม 33 33 66
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 7 1 8
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 2 3 5
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 4 4 8
รวม 13 8 21
จำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 54 48 102

หมายเหตุ ข้อมูล วันที่ 10 มิถุนายน 2561
 
 ข้อมูลนักเรียน ภาคเรียนที่2/2561
ระดับชั้น ชาย หญิง รวม
อนุบาล1 5 4 9
อนุบาล2 2 4 6
รวม 7 8 15
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 5 6 11
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 8 6 14
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 8 5 13
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 5 6 11
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 0 3 3
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 5 6 11
รวม 31 32 63
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 8 1 9
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 3 3 6
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 5 4 9
รวม 16 8 24
จำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 54 48 102

หมายเหตุ ข้อมูล วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561