พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

          3.  คุณลักษณะ ของผู้เรียนตามศตวรรษที่ 21 (3R8C)3R คือ ทักษะพื้นฐานที่จำเป็นต่อผู้เรียนทุกคน มีดังนี้

1.(R)eading-อ่านออก
2.(W)Riting-เขียนได้
3.(A)Rithmatic-มีทักษะในการคำนวณ

และอีกอย่างที่สำคัญ คือ 8C ซึ่งเป็นทักษะต่างๆที่จำเป็นเช่นกัน ซึ่งทุกทักษะ
สามารถนำไปปรับใช้ในการเรียนรู้ได้ทุกวิชา มีดังนี้

1.Critical Thinking and Problem Solving : มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และแก้ไขปัญหาได้

2.Creativity and Innovation : คิดอย่างสร้างสรรค์ คิดเชิงนวัตกรรม

3.Collaboration Teamwork and Leadership : ความร่วมมือ การทำงานเป็นทีม และ
ภาวะผู้นำ

4.Communication Information and Media Literacy: ทักษะในการสื่อสาร และ
การรู้เท่าทันสื่อ

5.Cross-cultural Understanding : ความเข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรม กระบวนการ
คิดข้ามวัฒนธรรม

6.Computing and ICT Literacy : ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ และการรู้เท่าทันเทคโนโลยี
ซึ่งเยาวชนในยุคปัจจุบันมีความสามารถด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีอย่างมากหรือเป็น Native Digital ส่วนคนรุ่นเก่าหรือผู้สูงอายุเปรียบเสมือนเป็น Immigrant Digital แต่เราต้องไม่อายที่จะเรียนรู้แม้ว่าจะสูงอายุแล้วก็ตาม

7.Career and Learning Skills : ทักษะทางอาชีพ และการเรียนรู้

8.Compassion : มีคุณธรรม มีเมตตา กรุณา มีระเบียบวินัย ซึ่งเป็นคุณลักษณะพื้นฐาน
สำคัญของทักษะขั้นต้นทั้งหมด และเป็นคุณลักษณะที่เด็กไทยจำเป็นต้องมี


          4. ผู้เรียนมีคุณลักษณะการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

4.1 พอประมาณ

4.2 มีเหตุผล

4.3 มีภูมิคุ้มกันที่ดี