ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียนโดยย่อ


                  โรงเรียนบ้านสระตะเฆ่  เดิมชื่อโรงเรียนประชาบาล  มะลัง  4  (วัดสระตะเฆ่)  เป็นโรงเรียนประเภทนายอำเภอจัดตั้ง  ดำรงอยู่ด้วยเงินประถมศึกษาในงบประมาณของกระทรวงศึกษาธิการ  เปิดเรียนครั้งแรกเมื่อวันที่  1  สิงหาคม  พ.ศ.  2481  มีนักเรียนทั้งสิ้น  113  คน  เป็นชาย  56  คน  หญิง  57  คน  ทางราชการได้แต่งตั้ง  นายช้อย  กมลเพชร  เป็นครูใหญ่  และให้นายบัว  สุขพิมาย  สารวัตรศึกษาและนายจำนง  ฤทธิ์สนธิ์  มาทำการสอนในโรงเรียนแห่งนี้  โดยใช้ศาลาการเปรียญวัดสระตะเฆ่เป็นสถานที่ทำการสอนตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ                   ต่อมาใน  พ.ศ.  2511  คณะครู  กรรมการศึกษาและชาวบ้านได้ร่วมกัน
บริจาคทรัพย์จำนวนหนึ่ง  เพื่อสร้างอาคารเอกเทศถาวร  ในที่ดินสาธารณะของหมู่บ้านด้านทิศตะวันออกของวัด  แต่พอสร้างได้ถึงรูปโครงหลังคาก็เกิดพายุพัดอาคารพังเสียหายใช้การไม่ได้


                   จนกระทั่งวันที่  29  ธันวาคม  พ.ศ.  2512  ทางราชการได้จัดสรรงบประมาณเพื่อซ่อมแซมอาคารหลังที่ถูกพายุพัดพัง  คณะครู  กรรมการศึกษา  ผู้ปกครองและชาวบ้านจึงร่วมกันรื้อถอน  มาทำการสร้างใหม่  บนที่ดินของโรงเรียนในปัจจุบัน  ซึ่งมีพื้นที่  11  ไร่  3  งาน  และเดิมยังไม่มีถนนตัดผ่านดังนั้นลักษณะพื้นที่จึงอยู่ท้ายหมู่บ้าน  ส่วนการสร้างอาคารใช้แบบ  005  มี  3  ห้องเรียน  มีหน้ามุข  และด้วยข้อจำกัดด้านงบประมาณจึงสามารถสร้างได้  โครงสร้างพื้นและหลังคาเท่านั้น 


                     ต่อมาได้รับงบประมาณจากภาษีบำรุงท้องที่จำนวน 30,000  บาท(สามหมื่นบาทถ้วน)  มาต่อเติม  แต่ยังขาดฝาห้อง  ประตู  หน้าต่าง  และฝ้าเพดาน  แต่ก็สามารถใช้เรียนได้  ดังนั้นเมื่อวันที่  19  มกราคม  พ.ศ.  2513  จึงย้ายสถานที่เรียนจากวัดมาเรียนที่อาคารหลังใหม่และได้เปลี่ยนชื่อเป็น  โรงเรียนบ้านสระตะเฆ่  ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา


                 19  มกราคม  พ.ศ.  2513  โรงเรียนได้รับงบประมาณจากกองสลาก 
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจำนวน  250,000  บาท  (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)  ให้จัดสร้างอาคารแบบ  ป๑ฉ  ใต้ถุนเตี้ย  5  ห้องเรียน  สร้างเสร็จและใช้เป็นสถานที่เรียนได้เมื่อวันที่  2  พฤษภาคม  พ.ศ.  2514 

                 10  กรกฎาคม  พ.ศ.  2518  ได้รับงบประมาณจากทางราชการจำนวน 
80,000  บาท  (แปดหมื่นบาทถ้วน)  ให้ปรับปรุงต่อเติมอาคารหลังเก่า  (แบบ005)  แต่ยังขาดฝ้าเพดาน

                  1  มิถุนายน  พ.ศ.  2519  ได้รับเงินงบประมาณจากสภาตำบลจำนวน  23,000  บาท  (สองหมื่นสามพันบาทถ้วน)  จัดสร้างโรงอาหารและเนื่องจากงบประมาณให้มาน้อยจึงไม่เพียงพอสามารถเป็นรูปโครงหลังคา  ไม่มีฝาผนังและพื้นก็เป็นดินอัดแน่นธรรมดา  ปัจจุบันใช้เป็นอาคารเรียน

                  1  กันยายน  พ.ศ.  2519  ได้รับเงินงบประมาณสร้างบ้านพักครูแบบ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด  จำนวน  1  หลัง

                 พ.ศ.  2524 ได้รับงบประมาณให้สร้างอาคารโรงฝึกงานแบบองค์การ 312  จำนวน  1  หลัง  ราคา  100,000  บาท  (หนึ่งแสนบาทถ้วน)

                  1  กันยายน  พ.ศ.  2536  ได้รับงบประมาณ  จำนวน  150,000  บาท
 (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)  จัดสร้างส้วม  1  หลัง  3  ที่ 

                  พ.ศ.  2528  ได้รับงบประมาณสร้างสนามฟุตบอล  (ฝ.1)  จำนวน 100,000  บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)

                  พ.ศ.  2529  ได้รับงบประมาณจำนวน  20,000  บาท  (สองหมื่นบาทถ้วน) 
สร้างส้วม  1  หลัง  2  ที่  และสร้างใช้การได้วันที่  10  กันยายน  พ.ศ.  2529

                  26  มิถุนายน  พ.ศ.  2531  ได้รับงบประมาณจำนวน  15,000  บาท 
(หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)  สร้างเรือนเพาะชำหนึ่งหลัง

                 14  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2535  ได้รับงบประมาณ  65,000  บาท 
(หกหมื่นห้าพันบาทถ้วน)  สร้างถังเก็บน้ำซีเมนต์  ฝ.30  พิเศษ  1  ที่  4  ถัง 
               
                18  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2537  คณะครูและผู้ปกครองนักเรียน  ได้ร่วมกัน
บริจาคและจัดหาเงินจำนวน  77,000  บาท  (เจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

                27  กันยายน  พ.ศ.  2539 ได้รับงบประมาณในโครงการโรงเรียนปฏิรูป
จัดทำห้องปฏิบัติการทางภาษา  ห้องวิทยาศาสตร์  และห้องคอมพิวเตอร์ 
 
               พ.ศ.  2542  ได้รับงบประมาณจากทางราชการสร้างอาคารแบบ สปช.  102  /  26  จำนวน  1  หลัง  4  ห้องเรียน

               28  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2543  โรงเรียนได้รับอนุมัติให้รื้ออาคารเรียนหลังที่ 2 
ซึ่งได้ก่อสร้างด้วยเงินของกองสลาก  สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล  เมื่อ  พ.ศ.  2513  และมีสภาพทรุดโทรมมาก   

               2  มีนาคม  พ.ศ.  2543  โรงเรียนได้รับความร่วมมือจากชุมชนและ
หน่วยงานเอกชนปรับปรุงสนามและพื้นหน้าอาคารเรียน  โดยไม่ใช้งบประมาณจากทางราชการเลย

               1  มิถุนายน  พ.ศ.  2543 ได้รับงบประมาณจากทางราชการ 187,000  บาท
(หนึ่งแสนแปดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)  จัดสร้างสนามบาสเกตบอล  1  ที่

               11  สิงหาคม  พ.ศ.  2543  ได้รับงบประมาณจากสำนักงานการ
ประถมศึกษาจังหวัดนครราชสีมา  จำนวน  10,000  บาท  (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)  ปรับปรุงโรงเรียนตามโครงการ  โรงเรียนน่าดู  น่าอยู่  น่าเรียน  และในโอกาสเดียวกันนี้ยังได้รับบริจาคเงินจาก 
นางกาญจนา  ชาติวัฒนสุคนธ์  จำนวน  10,000  (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)  จาก  องค์การบริหารส่วนตำบลบัลลังก์  จำนวน  5,000  บาท  (ห้าพันบาทถ้วน)  และจากการทอดผ้าป่าและบริจาคของชุมชน  จำนวน  43,910  บาท  (สี่หมื่นสามพันเก้าร้อยสิบบาทถ้วน)
              1.  จัดทำระบบประปาทั้งน้ำดื่ม  -  น้ำใช้ในโรงเรียน
              2.  จัดสร้างห้องสุขา  เพิ่ม  3  ที่  และซ่อมแซม  2  ที่
              3.  จัดสร้างกองอำนวยการ  ห้องสหกรณ์  และห้องโสตทัศนอุปกรณ์  1  หลัง
              4.  สร้างหอประชุม  1  หลัง 
              5.  จัดทำทางเท้าเพื่อเดินติดต่อระหว่างตัวอาคารห้องน้ำ  -  ห้องส้วม
              6.  ปรับปรุงสภาพบริเวณสวนเกษตรและเรือนเพาะชำ
              7.  จัดสร้างแท่นพร้อมโอ่งน้ำขนาดใหญ่เพื่อเก็บกักน้ำฝนไว้สำหรับดื่                                                                        8.  สร้างโรงเรือนเลี้ยงไก่  เพาะเห็ด  ห้องประกอบอาหาร
              9.  ขุดบ่อเลี้ยงปลาดุก  1  บ่อ

               มีนาคม  -  พฤษภาคม  พ.ศ  2554  ได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก
เจ้าอธิการสมพงษ์  กตปุณโญ  เจ้าอาวาสวัดสระตะเฆ่  ชาวบ้านสระตะเฆ่  ชาวบ้านสระตะเฆ่หิน  ผู้ปกครองนักเรียน  และคณะครูโรงเรียนบ้านสระตะเฆ่  ปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์เป็นห้องเรียน  ปรับปรุงที่จอดรถจักรยานเป็นอาคารส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม  ตามโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  130,000  (หนึ่งแสนสามหมื่นบาทถ้วน)

               พ.ศ.  2555  ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากพ่อลิ  มิ่งสันเทียะ  เป็นจำนวนเงิน 
7,500  บาท  (เจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน)  และได้รับงบประมาณสนับสนุนจากดาบตำรวจเศวต  - 
สท.สมพร  เอี่ยมโพธิ์ทอง  เป็นจำนวนเงิน  5,000  บาท (ห้าพันบาทถ้วน)  สร้างถนนทางเข้าอาคารเรียน 102/26  ตามโครงการก่อสร้างถนนทางเข้าอาคารเรียน

                พ.ศ.  2555  ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากคุณครูบุญสร้อย  ไขขุนทด
 เป็นจำนวนเงิน  100,000  บาท  (หนึ่งแสนบาทถ้วน)  สร้างห้องน้ำ  ห้องสุขา  จำนวน  4  ห้อง

                12 สิงหาคม 2556 โรงเรียนได้รับความร่วมมือจากชุมชนและหน่วยงานต่างๆ จัดทำผ้าป่าเพื่อการศึกษา ปรับปรุงอาคารเรียนอนุบาล เป็นจำนวนเงิน 119,896 บาท

                 พฤศจิกายน 2556 โรงเรียนได้สร้างทางเดินเชื่อมต่อระหว่างอาคารประถมศึกษากับห้องน้ำใหม่และซ่อมแซมอ่างแปรงฟันหลังห้องเรียนชั้น ป.1

                ตุลาคม 2557 โรงเรียนได้สร้างหลังคาเชื่อมต่อจากอาคาร ป.1-3 เป็นเงิน 24,000 บาท                       
                ธันวาคม 2557 โรงเรียนได้รับงบประมาณปรับปรุงทีวีทางไกลผ่านดาวเทียม เป็นเงิน 27,000 บาท

                กุมภาพันธ์ 2558 โรงเรียนได้รับงบประมาณปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ 005  โดยได้รับงบประมาณจากส่วนราชการเป็นเงิน 100,000 บาท  (หนึ่งแสนบาทถ้วน)  และเงินบริจาคจากคณะครู ชุมชน และผู้มีจิตศรัทธา เป็นจำนวนเงิน 106,122.70 บาท (หนึ่งแสนหกพันหนึ่งร้อยยี่สิบสองเจ็ดสิบสตางค์)

                มีนาคม 2558 โรงเรียนได้รับงบประมาณปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ 005  และห้องน้ำจำนวน 1 หลัง 8 ห้อง เป็นจำนวนเงิน 400,000 บาท (สี่แสนบาทถ้วน) 

                มีนาคม  2559 โรงเรียนได้รับเงินสนับสนุนงบประมาณปรับปรุงพื้นอาคารเรียนและทางเดิน โดยได้รับบริจาค จากนายสุวิทย์ คำดี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาและองค์กรต่างๆรวมเป็นเงิน 203,540 บาท (สองแสนสามพันห้าร้อยสี่สิบบาทถ้วน)
             
                30 พฤศจิกายน 2559 โรงเรียนได้รับงบประมาณปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู เป็นจำนวนเงิน 189,200 บาท(หนึ่งแสนแปดหมื่นเก้าพันสองร้อยบาทถ้วน)

                28 กุมภาพันธ์ 2560 โรงเรียนได้รับจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้างระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนสำหรับสถานศึกษา เป็นจำนวนเงิน 216,600 บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นหกพันหกร้อยบาทถ้วน)
 
 
                18 ตุลาคม 2560 โรงเรียนได้รับจัดสรรงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.104/26 ขนาด 4 ห้องเรียนใต้ถุนโล่ง เป็นจำนวนเงิน 2,670,000 บาท (สองล้านหกแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) ภายหลังมีมติที่ประชุมกรรมการสถานศึกษาให้ตั้งชื่ออาคารเรียนหลังใหม่เป็น “อาคาร 80 ปีประชาบาล”
             
                30 พฤศจิกายน 2560 โรงเรียนได้รับจัดสรรงบประมาณอุปกรณ์ห้องสมุด เป็นจำนวนเงิน 192,500 บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน)
               
                8 มกราคม 2561 โรงเรียนได้รับจัดสรรงบประมาณติดตั้งขยายเขตและปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา เป็นจำนวนเงิน 80,000 บาท (แปดหมื่นบาทถ้วน)

                14 พฤศจิกายน 2561 โรงเรียนได้รับบริจาคจากกลุ่มผู้ประกอบการรุ่นใหม่
หอการค้าไทย ผู้สนับสนุนงบประมาณหลักในการเทพื้นหน้าอาคารเรียนสปช.104/26 และบริจาคสื่อการเรียนการสอน เป็นจำนวนเงินประมาณ 100,000 บาท

                ปีการศึกษา 2562 นี้  โรงเรียนได้เปิดทำการสอน  ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 2
ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ปัจจุบันมีนักเรียนชาย 54  คน  นักเรียนหญิง 50  คน รวม  104  คน 
ผู้บริหาร  1  คน  ครู  9   คน  พนักงานราชการ  1  คน  ครูพี่เลี้ยงฯ  1  คน ธุรการ 1 คน